بیـوشیمـی

سوالات بیوشیمی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی

درس بیوشیمی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولا شامل ۲۰ سوال است و در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول ۲۵ سوال را شامل می‌شود.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “بیوشیمی دولین (Devlin)” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس بیوشیمی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

بیوشیمی - علوم پایه

آزمون‌های مبحث به مبحث

بیـوشیمـی

در این بخش سوالات مباحث درس بیوشیمی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید پس از فعال سازی مجموعه آزمون‌های بیوشیمی از طریق لینک زیر، با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

ساختمان پروتئین

آزمون 3

تعداد سوال: 16

آزمون 2

تعداد سوال: 16

آزمون 1

تعداد سوال: 13

بیوشیمی هورمون‌ها

آزمون 2

تعداد سوال: 19

آزمون 1

تعداد سوال: 20

متابولیسم آمینواسیدها

آزمون 3

تعداد سوال: 22

آزمون 2

تعداد سوال: 24

آزمون 1

تعداد سوال: 24

آنزیم و کینتیک

آزمون 2

تعداد سوال: 15

آزمون 1

تعداد سوال: 19

مسیرهای متابولیکی کربوهیدرات

آزمون 3

تعداد سوال: 19

آزمون 2

تعداد سوال: 21

آزمون 1

تعداد سوال: 21

سنتز و بهره‌برداری از لیپیدها

آزمون 2

تعداد سوال: 15

آزمون 1

تعداد سوال: 21

بیوانرژیتیک و متابولیسم اکسیداتیو

تعداد سوال: 25

متابولیسم نوکلئوتیدها

تعداد سوال: 18

ویتامین‌ها و مواد معدنی

تعداد سوال: 22

همانندسازی، نوترکیبی و ترمیم DNA

تعداد سوال: 21

مسیر متابولیسم لیپیدهای خاص

تعداد سوال: 26

ساختمان DNA و RNA

تعداد سوال: 11

ساختار سلول

تعداد سوال: 10

غشا، گیرنده‌های آن و انتقال مواد

تعداد سوال: 13

رونویسی و پردازش RNA

تعداد سوال: 11

گلوکونئوژنز

تعداد سوال: 4

ساخت و ترجمه پروتئین

تعداد سوال: 5

ارتباط ساختمان و عملکرد پروتئین

تعداد سوال: 3

آزمون‌های جمع‌بندی بیوشیمی

در این بخش سوالات بیوشیمی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه پزشکی یا دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس بیوشیمی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.