بیـوشیمـی

سوالات بیوشیمی علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۳۹۸ تا 1400

درس بیوشیمی در آزمون‌های علوم‌پایه پزشکی معمولا شامل 20 سوال است و در آزمون‌های علوم‌پایه دندانپزشکی بطور معمول شامل 25 سوال را شامل می‌شود.

رفرنسی که وزارت بهداشت جهت شرکت در آزمون‌های علوم‌پایه اعلام کرده است، کتاب “بیوشیمی دولین (Devlin)” می‌باشد.

شما در این صفحه می‌توانید تمامی مباحث مربوط به درس بیوشیمی را مشاهده کنید و با انتخاب گزینه صفحه آزمون، از سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

بیوشیمی - علوم پایه

آزمون‌های مبحث به مبحث

بیـوشیمـی

در این بخش سوالات مباحث درس بیوشیمی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

ساختمان پروتئین

تعداد سوال: 26

2000 تومان

بیوشیمی هورمون‌ها

تعداد سوال: 20

2000 تومان

متابولیسم آمینواسیدها

تعداد سوال: 19

2000 تومان

آنزیم و کینتیک

تعداد سوال: 18

2000 تومان

مسیرهای متابولیکی کربوهیدرات

تعداد سوال: 18

2000 تومان

بیوانرژیتیک و متابولیسم اکسیداتیو

تعداد سوال: 16

1500 تومان

سنتز و بهره‌برداری از لیپیدها

تعداد سوال: 13

1500 تومان

متابولیسم نوکلئوتیدها

تعداد سوال: 13

1500 تومان

ویتامین‌ها و مواد معدنی

تعداد سوال: 10

1000 تومان

ساختمان DNA و RNA

تعداد سوال: 10

1000 تومان

همانندسازی، نوترکیبی و ترمیم DNA

تعداد سوال: 9

1000 تومان

مسیر متابولیسم لیپیدهای خاص

تعداد سوال: 6

800 تومان

غشا، گیرنده‌های آن و انتقال مواد

تعداد سوال: 5

800 تومان

گلوکونئوژنز

تعداد سوال: 4

800 تومان

ساخت و ترجمه پروتئین

تعداد سوال: 3

رایگان

ارتباط ساختمان و عملکرد پروتئین

تعداد سوال: 3

رایگان

رونویسی و پردازش RNA

تعداد سوال: 2

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی بیوشیمی

در این بخش سوالات بیوشیمی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه پزشکی یا دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس بیوشیمی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.