علوم تشریح

سوالات علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

دروس علوم‌تشریح شامل آناتومی (سر و گردن، اندام و تنه)، نوروآناتومی، بافت‌شناسی و جنین‌شناسی می‌باشند و بطور کلی در آزمون‌ علوم‌پایه پزشکی شامل 54 سوال و در آزمون‌ علوم‌پایه دندانپزشکی شامل 42 سوال است.

دکتر کوییز با جمع‌آوری سوالات علوم‌تشریح دوره‌های گذشته آزمون‌های علوم‌پایه، این امکان را برای شما فراهم نموده است که در این صفحه با انتخاب درس مورد نظر خود و کلیک بر روی گزینه صفحه آزمون، از سوالات آن درس استفاده کنید.

همچنین می‌توانید از سوالات علوم‌تشریح هرکدام از دوره‌های اخیر بطور جداگانه استفاده نمایید. این آزمون‌ها شامل تمامی سوالات دورس علوم‌تشریح (آناتومی سر و گردن، اندام و تنه، نوروآناتومی، بافت‌شناسی و جنین‌شناسی) هر دوره می‌باشد و برای آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های جامع علوم‌پایه یا امتحانات پایان‌ترم بسیار مفید می‌باشد.

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی تنـه

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی تنه بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

قفسه سینه

تعداد سوال: 40

2000 تومان

شکم

تعداد سوال: 40

2000 تومان

لگن

تعداد سوال: 16

1000 تومان

پرینه

تعداد سوال: 10

1000 تومان

پشت

تعداد سوال: 2

رایگان

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی تنه

در این بخش سوالات آناتومی تنه دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی تنه برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون جمع‌بندی آناتومی تنه

آناتومی تنه، علوم تشریح، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تومان ۳۰۰۰
 • ۴۰ سوال
 • سوالات آناتومی تنه از‌ شهریور ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
جمع‌بندی

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی اندام

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی اندام بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

اندام فوقانی

تعداد سوال: 32

1800 تومان

اندام تحتانی

تعداد سوال: 23

1300 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی اندام

در این بخش سوالات آناتومی اندام دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی اندام برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون جمع‌بندی آناتومی اندام

آناتومی اندام، علوم تشریح، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تومان ۳۰۰۰
 • ۴۰ سوال
 • سوالات آناتومی اندام از‌ شهریور ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
جمع‌بندی

آزمون‌های مبحث به مبحث

آناتـومـی سر و گردن

در این بخش سوالات مباحث درس آناتومی سر و گردن بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

عروق و اعصاب سر و گردن

تعداد سوال: 40

2000 تومان

گردن

(شامل عضلات، نواحی و مثلث‌ها، حلق، حنجره و تیروئید)

تعداد سوال: 24

1300 تومان

استخوان شناسی و مفاصل

تعداد سوال: 18

1000 تومان

دهان و غدد بزاقی

تعداد سوال: 17

1000 تومان

بینی و گوش

تعداد سوال: 10

1000 تومان

صورت و ناحیه تمپورال و اینفراتمپورال

تعداد سوال: 9

800 تومان

ناحیه اوربیتال

تعداد سوال: 7

800 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی آناتومی سر و گردن

در این بخش سوالات آناتومی سر و گردن دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس آناتومی سر و گردن برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون جمع‌بندی آناتومی سر و گردن

آناتومی سر و گردن، علوم تشریح، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تومان ۳۰۰۰
 • ۴۰ سوال
 • سوالات آناتومی سر و گردن از‌ شهریور ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
جمع‌بندی

آزمون‌های مبحث به مبحث

نـوروآناتومـی

در این بخش سوالات مباحث درس نوروآناتومی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

خونرسانی مغز و نخاع و سیستم بطنی و مایع مغزی نخاعی

تعداد سوال: 23

1300 تومان

ساقه مغز و تشکیلات مشبک و سیستم لیمبیک

تعداد سوال: 20

1300 تومان

هسته‌های اعصاب مغزی

تعداد سوال: 15

1000 تومان

نخاع و نوارهای صعودی، نزولی و بین سگمانی

تعداد سوال: 17

1000 تومان

تالاموس و هیپوتالاموس و اپی‌تالاموس

تعداد سوال: 10

1000 تومان

مخ و مخچه و هسته‌های قاعده‌ای

تعداد سوال: 14

1000 تومان

سلول‌های عصبی و نوروگلیا و دستگاه عصبی خودکار

تعداد سوال: 7

800 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی نوروآناتومی

در این بخش سوالات نوروآناتومی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس نوروآناتومی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون جمع‌بندی نوروآناتومی

نوروآناتومی، علوم تشریح، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تومان ۳۰۰۰
 • ۴۰ سوال
 • سوالات نوروآناتومی از‌ شهریور ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
جمع‌بندی

آزمون‌های مبحث به مبحث

بافـت شناسـی

در این بخش سوالات مباحث درس بافت شناسی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

لوله گوارش

تعداد سوال: 27

همراه با پاسخنامه تشریحی

4000 تومان

بافت پوششی و بافت همبند و بافت چربی

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

غدد درون‌ریز

تعداد سوال: 11

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

پوست و دستگاه تنفس

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

چشم و گوش و اندام‌های حسی و دستگاه ادراری

تعداد سوال: 13

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

بافت عضلانی و بافت عصبی و دستگاه عصبی

تعداد سوال: 12

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

خون و خون سازی و سیستم ایمنی و ارگان‌های لنفاوی و دستگاه گردش خون

تعداد سوال: 11

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

اعضا ضمیمه لوله گوارش

تعداد سوال: 10

همراه با پاسخنامه تشریحی

2500 تومان

سیتوپلاسم

تعداد سوال: 9

همراه با پاسخنامه تشریحی

2000 تومان

استخوان

تعداد سوال: 8

همراه با پاسخنامه تشریحی

2000 تومان

دستگاه تولید مثل زن و دستگاه تولید مثل مرد

تعداد سوال: 8

همراه با پاسخنامه تشریحی

2000 تومان

آزمون‌های جمع‌بندی بافت شناسی

در این بخش سوالات بافت شناسی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس بافت شناسی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون جمع‌بندی بافت شناسی

بافت شناسی، علوم تشریح، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تومان ۳۰۰۰
 • ۴۰ سوال
 • سوالات بافت شناسی از‌ شهریور ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
جمع‌بندی

آزمون‌های مبحث به مبحث

جنیـن شناسـی

در این بخش سوالات مباحث درس جنین شناسی بصورت آزمون‌های آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هم‌اکنون می‌توانید با کلیک بر گزینه صفحه آزمون، از مجموعه سوالات مبحث مورد نظر خود استفاده کنید.

توجه: برخی آزمون ها شامل دو یا چند مبحث می‌باشند. عنوان آزمون‌ها بر اساس مباحث رفرنس تعیین شده‌اند.

سر و گردن

تعداد سوال: 23

همراه با پاسخنامه تشریحی

4000 تومان

گامتوژنز و اولین هفته رشد

تعداد سوال: 19

همراه با پاسخنامه تشریحی

3500 تومان

دومین هفته رشد و سومین هفته رشد

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

دوره رویانی و نقایص زمان تولد و تشخیص پیش از تولد

تعداد سوال: 15

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

لوله گوارش و حفرات بدن و ماه سوم تا تولد و اسکلت محوری

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

سیستم قلبی عروقی و سیستم تنفس و سیستم گوارش

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

دستگاه ادراری تناسلی و سیستم عصبی مرکزی

تعداد سوال: 14

همراه با پاسخنامه تشریحی

3000 تومان

چشم و گوش

تعداد سوال: 3

همراه با پاسخنامه تشریحی

رایگان

آزمون جمع‌بندی جنین شناسی

در این بخش سوالات جنین شناسی دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. این آزمون آنلاین شامل سوالات چندین دوره علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس جنین شناسی برای امتحان بلاک یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

آزمون جمع‌بندی جنین شناسی

جنین شناسی، علوم تشریح، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تومان ۳۰۰۰
 • ۴۰ سوال
 • سوالات جنین شناسی از‌ شهریور ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
جمع‌بندی

آزمون‌های جمع‌بندی علوم تشریح

در این بخش سوالات علوم تشریح دوره‌های اخیر آزمون‌های علوم‌پایه بصورت آزمون آنلاین در اختیار شما قرار گرفته است. هر آزمون آنلاین شامل سوالات یک دوره علوم‌پایه می‌باشد.

شرکت در این آزمون‌های آنلاین را به دانشجویانی که قصد جمع‌بندی درس علوم تشریح برای امتحان پایان‌ترم یا آزمون علوم‌پایه را دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

error: Content is protected !!