دسته: فیزیولوژی

مجموعه آزمون فیزیولوژی تنفس

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی تنفس، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

تمامی سوالات دارای پاسخنامه تشریحی بر اساس کتاب «فیزیولوژی گایتون-هال» می‌باشند.

23
38,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی دستگاه گوارش

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی دستگاه گوارش، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

تمامی سوالات دارای پاسخنامه تشریحی بر اساس کتاب «فیزیولوژی گایتون-هال» می‌باشند.

16
45,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی غدد درون ریز و تولید مثل

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی غدد درون‌ریز و تولید مثل، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

تمامی سوالات دارای پاسخنامه تشریحی بر اساس کتاب «فیزیولوژی گایتون-هال» می‌باشند.

9
64,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی غشا، عصب و عضله

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی غشا، عصب و عضله، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

31
37,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی قلب

این مجموعه شامل آزمون های آنلاین فیزیولوژی قلب، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال های 98 تا 1401 می باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می توانید از طریق لیست آزمون ها در صفحه درس فیزیولوژی به آزمون های فعال شده دسترسی پیدا کنید (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید).

37
30,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی گردش خون

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی گردش خون، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

29
35,000 تومان

مجموعه آزمون فیزیولوژی مایعات بدن و کلیه

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین فیزیولوژی مایعات بدن و کلیه، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

20
35,000 تومان

مجموعه آزمون نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

این مجموعه شامل آزمون‌های آنلاین نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی، علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.

پس از خرید این مجموعه، آزمون‌های این فصل برای شما فعال خواهد شد و می‌توانید از طریق لیست آزمون‌ها در صفحه درس فیزیولوژی (روی گزینه صفحه آزمون کلیک کنید) و یا از طریق لینک‌‌های زیر، به آزمون‌های آنلاین فعال شده دسترسی پیدا کنید:

7
30,000 تومان
error: Content is protected !!